dawn 2

Välkommen till Viskans historia!

Här finner du lite av all den historia som finns längs Viskan. Bland annat finns det en lång historia kring krig mellan danskar och svenskar och lång sträcka av Viskan har en gång varit Danskt. Du kan finna information om vart platserna ligger och om det finns möjlighet att komma intill dit idag, kanske genom en guidad tur med någon av våra guider.

Bålån – smedjor och natur

Bålån har sitt utlopp i Storsjön sydväst om Rydboholm. Strax innan utloppet har ån en vacker forssträcka där man kan hitta Safsa, Hampflockel och Storrams.  Vid Bålån har smide och kolning bedrivits sedan lång tid tillbaka. Här kan man finna rester av dammar och vattenkrafts anläggningar och här finns en skvaltkvarn från 1500- talet. En kopparhammare har varit skattelagd sen 1682 men har enligt utsago funnits här längre tid än så. Då syskonen Hammar inte kunde betala en skatteskuld 1787 såldes kopparhammaren, till Christian Bäfverman som ägde Viskafors Bruk, i en exekutiv auktion. Hammaren drevs i Bålån till 1790 då den flyttades. Då fanns där två hjulhus, en smedja, en verkstad, ett kolhus och ett bostadshus. I dag hittar man vid Bålåns strand en iordningställd grillplats och informationstavla. Härifrån startar en cykelled, vandringsled och en smedjerunda. På smedjerundan finns texter som presenteras de mest intressanta platserna. 

Den värdefulla laxen

Den värdefulla laxen har fångats i Viskan sedan urminnes tider. Det äldsta  kriftliga belägget är från 1100-talet. Den värdefulla laxen har fångats i Viskan sedan urminnes tider. Det äldsta skriftliga belägget är från 1100-talet, då munkar från klostret i halländska Ås byggde en laxgård inte långt från åns mynning. Förmodligen har laxen kunnat vandra ända upp till Kungsfors, sju kilometer uppströms Lekvad, där det kan ha funnits ett naturligt hinder. Lax och havsöring har en omväxlande livscykel. Under hösten läggs rommen på grusiga bottnar i forsande, syrerikt vatten. På våren kläcks äggen, och ynglen börjar sin riskfyllda
tillvaro som lätt byte för både fåglar och fiskar. Efter et t par år utvecklas ynglen till smolt, då de anpassar sig för ett liv i saltvatten. Sedan lever fiskarna mellan tre och fem år i havet innan de söker sig tillbaka till sin å för att leka. Strömmande vatten hindrar inte en lax med hemlängtan – med eleganta hopp besegrar den forsarna. Laxarnas vandring upp i Viskan börjar redan på våren och avslutas på hösten, då leken sker.  På 1870-talet beskrevs Lekvad som en av de finaste lek- och uppväxtplatserna för lax i hela Viskan. Men när kraftstationen byggdes i början av 1900-taket blev bilden en annan, och även sedan driften upphört har hindren funnits kvar under ytan. För att underlätta fiskens vandring och ordna en större lek- och uppväxtområden gjordes en rad åtgärder år 2000. Tanken var att återställa åfåran i ett mer ursprungligt skick. Sen- och betongrester av kraftstationen revs för att skapa strömmande vatten. Även åbottnen återfick sin gamla struktur – lax och havsöring trivs bäst med en varierad botten av stenar, block, höljor och grusbankar.